Колективні монографії
лютий

Фізичне виховання та спорт

Наукові дослідження у галузі фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, ерготерапії та фізичній реабілітації: міждисциплінарний підхід

протягом року

Мультидисциплінарна

Комунікативна компетентність учасників наукового та освітнього процесу в умовах цифрової трансформації
протягом року

Мультидисциплінарна

Наукова комбінаторика: сучасна мультидисциплінарна платформа науково-дослідної роботи
лютий / липень

Мультидисциплінарна

Інноваційно-методичний

інструментарій сучасної науки

протягом року

Мультидисциплінарна

Діджиталізація в освітньому
і науковому просторі
травень / жовтень

Мультидисциплінарна

Стратегії розвитку
наукових інновацій
Галузь науки
згідно переліку наукових спеціальностей за Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1057
Фізико-математичні науки
 • Математика
 • Механіка
 • Астрономія
 • Фізика
 • Інформатика і кібернетика
Хімічні науки
 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна хімія
 • Фізична хімія
 • Електрохімія
 • Хімія високомолекулярних сполук
 • Хімія елементоорганічних сполук
 • Хімія високих енергій
 • Біоорганічна хімія
 • Колоїдна хімія
 • Нафтохімія і вуглехімія
 • Хімічна кінетика і каталіз
 • Хімія високочистих речовин
 • Хімія твердого тіла
Біологічні науки
 • Радіобіологія
 • Біофізика
 • Молекулярна біологія
 • Біохімія
 • Ботаніка
 • Вірусологія
 • Мікробіологія
 • Зоологія
 • Імунологія
 • Іхтіологія
 • Цитологія, клітинна біологія, гістологія
 • Фізіологія рослин
 • Фізіологія людини і тварин
 • Біологія розвитку
 • Генетика
 • Екологія
 • Гідробіологія
 • Ґрунтознавство
 • Кріобіологія
 • Біотехнологія
 • Мікологія
 • Молекулярна генетика
 • Ентомологія
 • Паразитологія, гельмінтологія
Геологічні науки
 • Загальна та регіональна геологія
 • Геохімія
 • Геотектоніка
 • Геологічна інформатика
 • Гідрогеологія
 • Інженерна геологія
 • Петрологія
 • Палеонтологія і стратиграфія
 • Геологія океанів і морів
 • Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
 • Геологія твердих горючих копалин
 • Геологія нафти і газу
 • Економічна геологія
 • Мінералогія, кристалографія
 • Літологія
 • Геофізика
Технічні науки
 • Машинознавство
 • Обробка матеріалів у машинобудуванні
 • Галузеве машинобудування
 • Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • Кораблебудування
 • Електротехніка
 • Прилади
 • Радіотехніка та телекомунікації
 • Енергетика
 • Розробка корисних копалин
 • Металургія
 • Хімічні технології
 • Технологія харчової та легкої промисловості
 • Транспорт
 • Будівництво
 • Геодезія
 • Безпека життєдіяльності
 • Електроніка
Сільськогосподарські науки
 • Агрономія
 • Зоотехнія
 • Лісове господарство
Історичні науки
 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Археологія
 • Етнологія
 • Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • Історія науки й техніки
 • Антропологія
Економічні науки
 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • Економіка та управління національним господарством
 • Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Гроші, фінанси і кредит
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 • Статистика
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Філософські науки
 • Онтологія, гносеологія, феноменологія
 • Діалектика і методологія пізнання
 • Соціальна філософія та філософія історії
 • Філософська антропологія, філософія культури
 • Історія філософії
 • Логіка
 • Етика
 • Естетика
 • Філософія науки
 • Філософія освіти
 • Релігієзнавство
 • Українознавство
 • Богослов'я
Філологічні науки
 • Літературознавство
 • Мовознавство
Географічні науки
 • Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
 • Економічна та соціальна географія
 • Геоморфологія та палеогеографія
 • Біогеографія та географія ґрунтів
 • Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
 • Океанологія
 • Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
 • Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
 • Географічна картографія
Юридичні науки
 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • Конституційне право; муніципальне право
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право
 • Трудове право; право соціального забезпечення
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • Міжнародне право
 • Філософія права
Педагогічні науки
 • Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • Теорія та методика навчання (з галузей знань)
 • Корекційна педагогіка
 • Теорія і методика професійної освіти
 • Соціальна педагогіка
 • Теорія і методика управління освітою
 • Теорія і методика виховання
 • Дошкільна педагогіка
 • Теорія навчання
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Медичні науки
 • Клінічна медицина
 • Профілактична медицина
 • Теоретична медицина
Фармацевтичні науки
 • Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація
 • Фармацевтична хімія та фармакогнозія
 • Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
Ветеринарні науки
 • Діагностика і терапія тварин
 • Патологія, онкологія і морфологія тварин
 • Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
 • Ветеринарна фармакологія та токсикологія
 • Ветеринарна хірургія
 • Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
 • Ветеринарне акушерство
 • Ветеринарно-санітарна експертиза
 • Ентомологія
 • Паразитологія
Мистецтвознавство
 • Театральне мистецтво
 • Музичне мистецтво
 • Кіномистецтво. Телебачення
 • Образотворче мистецтво
 • Декоративне і прикладне мистецтво
 • Дизайн
Архітектура
 • Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
 • Архітектура будівель та споруд
 • Містобудування та ландшафтна архітектура
Психологічні науки
 • Загальна психологія, історія психології
 • Психофізіологія
 • Психологія праці; інженерна психологія
 • Медична психологія
 • Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
 • Юридична психологія
 • Педагогічна та вікова психологія
 • Спеціальна психологія
 • Психологія діяльності в особливих умовах
 • Організаційна психологія; економічна психологія
 • Політична психологія
Військові науки
 • Військово-теоретичні науки
 • Військово-спеціальні науки
Національна безпека
 • Основи національної безпеки
 • Воєнна безпека
 • Гуманітарна і політична безпека
 • Економічна безпека
 • Інформаційна безпека
 • Техногенна безпека
 • Державна безпека України
 • Міжнародна безпека
Соціологічні науки
 • Теорія та історія соціології
 • Методологія та методи соціологічних досліджень
 • Соціальні структури та соціальні відносини
 • Спеціальні та галузеві соціології
Політичні науки
 • Теорія та історія політичної науки
 • Політичні інститути та процеси
 • Політична культура та ідеологія
 • Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 • Етнополітологія та етнодержавознавство
Фізичне виховання та спорт
 • Олімпійський і професійний спорт
 • Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 • Фізична реабілітація
Державне управління
 • Теорія та історія державного управління
 • Механізми державного управління
 • Державна служба
 • Місцеве самоврядування
 • Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку
Культурологія
 • Теорія та історія культури
 • Світова культура і міжнародні культурні зв'язки
 • Українська культура
 • Музеєзнавство. Пам'яткознавство
 • Прикладна культурологія. Культурні практики
Соціальні комунікації
 • Теорія та історія соціальних комунікацій
 • Документознавство, архівознавство
 • Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • Теорія та історія журналістики
 • Теорія та історія видавничої справи та редагування
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • Соціальна інформатика

Вимоги

до оформлення рукопису

Формат рукопису .doc або .docx, розмір сторінки А4 (210×297 мм), орієнтація книжкова, відредаговано в текстовому редакторі MS Word, надається в електронному вигляді з урахуванням вимог форматування:

 • абзацний відступ – 1,25 см;
 • вирівнювання по ширині;
 • полуторний міжрядковий інтервал;
 • шрифт Times New Roman;
 • основний кегль (текст) 14;
 • допоміжний кегль 12 (таблиці, найменування малюнків і таблиць, написи і нумерація в малюнках);
 • поля сторінок: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см;

СКАЧАТИ ВИМОГИ>>>

Анкета на видання розділу
колективної монографії

Неправильно заповнені поля можуть стати причиною помилок в у виданні, тому будь ласка перевіряйте данні при заповнені анкети. Редакція не несе відповідальність за надану інформацію.

E-mail
Ім'я, прізвище, по батькові
Номер телефону з месенджером для зв'язку / листування — Viber, WhatsApp або Telegram
В якому з месенджерів вам зручно спілкуватися?
До якої монографії ви подаєте матеріали / розділ
Зазначте галузь, до якої увійдуть матеріали
Освіта. Науковий ступінь. Вчене звання.
Місце роботи
Посада
Кількість сторінок у рукописі, що оформлений згідно з вимогами
+
Матеріали / рукопис надішліть на електронну адресу редакції: sci.guild@gmail.com

Тема листа: Розділ у колективній монографії
Видання
Якщо друковане видання, то скільки примірників вам необхідно?
+
У рукописі присутні наступні елементи:
Яка кількість формул, графіків, рисунків тощо? Наприклад: Таблиці – 5 шт., Рисунки – 11 шт.
Додаткова інформація до АНКЕТИ: напишіть все те, про що ми не запитали, але для вас це важливо:
Вкажіть дату заповнення анкети:
Даю згоду на розміщення повного тексту в мережі Інтернет для відкритого доступу (Open Access) на умовах ліцензії CC BY 4.0
Погоджуюся з рекомендаціями і стандартами COPE з принципів етики наукових публікацій
Погоджуюся з політикою видання та підтверджую відповідність всім встановленим вимогам
Необхідні додаткові послуги:
Отримати доступ до ДСТУ для оформлення списку використаних джерел
Вартість 5-ти ДСТУ – 150 грн.

Для членів Гільдії – безоплатно.


 • ДСТУ 7152-2020 Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірках.
 • ДСТУ 8302-2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.
 • ДСТУ 3582-2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила.
 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання.
 • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок.
Швидкість відповіді на ваш запит 2-3 дні. Якщо після подачі реєстраційної анкети пройшло більше 3-х днів, а відповідь з результатами рецензування не надійшла на зазначену вами електронну адресу, то перш за все, перевірте папку "Спам" у поштовому сервісі.
 • Якщо лист потрапив до папки "Спам", позначте його як нешкідливий і наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно.
 • Якщо листа в папці "Спам" не знайдено, зателефонуйте за номером +38(068) 3474 922
 • Якщо у вас термінове запитання, то після заповнення анкети напишіть нам у Viber, WhatsApp або Telegram, натиснувши на синьо-блакитний "кружечок" у правому нижньому кутку екрану.
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних
та погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності >>>

Підписатися на новини

Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних
та погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності >>>
Контакти

International Scientific Guild

Ukraine, Kyiv

Phone: +38 068 3474 922
Viber / WhatsApp / Telegram

Email: sci.guild@gmail.com