РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
У ФОКУСІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
I Круглий стіл
1 серпня 2022 року
м. Київ, Україна
Розвиток сучасного суспільства
у фокусі наукового дослідження
I Круглий стіл
1 серпня 2022 року
м. Київ, Україна
Незважаючи на відкритий воєнний напад Росії (за підтримки Білорусі) на Україну, початий о 3:40 ранку 24 лютого 2022 року, ГО «Міжнародна наукова Гільдія» продовжує свою роботу і вносить свій вклад в збереження та розбудову Українського наукового середовища. Ми співпрацюэмо як з міжнародною науковою спільнотою, так і з російськомовними науковцями із Співдружних Незалежних Держав (СНД) крім РФ та Білорусії.
Незважаючи на відкритий воєнний напад Росії (за підтримки Білорусі) на Україну, початий о 3:40 ранку 24 лютого 2022 року, ГО «Міжнародна наукова Гільдія» продовжує свою роботу і вносить свій вклад в збереження та розбудову Українського наукового середовища. Ми співпрацюэмо як з міжнародною науковою спільнотою, так і з російськомовними науковцями із Співдружних Незалежних Держав (СНД) крім РФ та Білорусії.
I Круглий стіл
Розвиток сучасного суспільства
у фокусі наукового дослідження
Участь у конференції БЕЗОПЛАТНА
1 серпня 2022, м. Київ, Україна

Організатори

Організатори
ГО «Міжнародна наукова Гільдія» / ГО "МНГ" >>>

Конференція

Конференція

Форма участі: заочно-дистанційна – 1,5 години / 0,05 ЄКТС

Тематика конференції: мультидисциплінарна

Формат матеріалів: збірник матеріалів

Мова написання тез: українська, англійська та інші іноземні мови

Обсяг матеріалів: від 5 повних сторінок


Регламент

Регламент

Прийом: до 30 липня включно

Розміщення електронної версії: 2 серпня

Поштова розсилка: відсутня

Наукова індексація: до 3 вересня


Open Access

Open Access
Матеріали конференції знаходяться у вільному доступі та розміщуються:
 • на офіційній сторінці видання
 • на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
 • на сайтах провідних бібліотек
 • у пошукових системах і базах даних наукових цитувань

Реєстрація

Реєстрація
Конференція внесена до бази даних та опублікована в електронному інформаційному бюлетені «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» ДНУ у сфері управління МОН України – «Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ) >>>

Участь

Участь
Необхідно:
 • заповнити анкету для участі у конференції
 • оформити роботу згідно з вимогами >>>
 • надіслати роботу на e-mail: sci.guild@gmail.com
Інформаційний лист наукового заходу >>>

Матеріали:
 • Анкета учасника в форматі Microsoft Word
 • Вимоги до оформлення рукописів
 • Зразки оформлення рукописів
 • Зразок сертифіката учасника із зазначенням ЄКТС
Секції та напрями роботи конференції
Фізико-математичні науки
 • Математика
 • Механіка
 • Астрономія
 • Фізика
 • Інформатика і кібернетика
Хімічні науки
 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна хімія
 • Фізична хімія
 • Електрохімія
 • Хімія високомолекулярних сполук
 • Хімія елементоорганічних сполук
 • Хімія високих енергій
 • Біоорганічна хімія
 • Колоїдна хімія
 • Нафтохімія і вуглехімія
 • Хімічна кінетика і каталіз
 • Хімія високочистих речовин
 • Хімія твердого тіла
Біологічні науки
 • Радіобіологія
 • Біофізика
 • Молекулярна біологія
 • Біохімія
 • Ботаніка
 • Вірусологія
 • Мікробіологія
 • Зоологія
 • Імунологія
 • Іхтіологія
 • Цитологія, клітинна біологія, гістологія
 • Фізіологія рослин
 • Фізіологія людини і тварин
 • Біологія розвитку
 • Генетика
 • Екологія
 • Гідробіологія
 • Ґрунтознавство
 • Кріобіологія
 • Біотехнологія
 • Мікологія
 • Молекулярна генетика
 • Ентомологія
 • Паразитологія, гельмінтологія
Геологічні науки
 • Загальна та регіональна геологія
 • Геохімія
 • Геотектоніка
 • Геологічна інформатика
 • Гідрогеологія
 • Інженерна геологія
 • Петрологія
 • Палеонтологія і стратиграфія
 • Геологія океанів і морів
 • Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
 • Геологія твердих горючих копалин
 • Геологія нафти і газу
 • Економічна геологія
 • Мінералогія, кристалографія
 • Літологія
 • Геофізика
Технічні науки
 • Машинознавство
 • Обробка матеріалів у машинобудуванні
 • Галузеве машинобудування
 • Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • Кораблебудування
 • Електротехніка
 • Прилади
 • Радіотехніка та телекомунікації
 • Енергетика
 • Розробка корисних копалин
 • Металургія
 • Хімічні технології
 • Технологія харчової та легкої промисловості
 • Транспорт
 • Будівництво
 • Геодезія
 • Безпека життєдіяльності
 • Електроніка
Сільськогосподарські науки
 • Агрономія
 • Зоотехнія
 • Лісове господарство
Історичні науки
 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Археологія
 • Етнологія
 • Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • Історія науки й техніки
 • Антропологія
Економічні науки
 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • Економіка та управління національним господарством
 • Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Гроші, фінанси і кредит
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 • Статистика
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Філософські науки
 • Онтологія, гносеологія, феноменологія
 • Діалектика і методологія пізнання
 • Соціальна філософія та філософія історії
 • Філософська антропологія, філософія культури
 • Історія філософії
 • Логіка
 • Етика
 • Естетика
 • Філософія науки
 • Філософія освіти
 • Релігієзнавство
 • Українознавство
 • Богослов'я
Філологічні науки
 • Літературознавство
 • Мовознавство
Географічні науки
 • Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
 • Економічна та соціальна географія
 • Геоморфологія та палеогеографія
 • Біогеографія та географія ґрунтів
 • Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
 • Океанологія
 • Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
 • Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
 • Географічна картографія
Юридичні науки
 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • Конституційне право; муніципальне право
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право
 • Трудове право; право соціального забезпечення
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • Міжнародне право
 • Філософія права
Педагогічні науки
 • Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • Теорія та методика навчання (з галузей знань)
 • Корекційна педагогіка
 • Теорія і методика професійної освіти
 • Соціальна педагогіка
 • Теорія і методика управління освітою
 • Теорія і методика виховання
 • Дошкільна педагогіка
 • Теорія навчання
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Медичні науки
 • Клінічна медицина
 • Профілактична медицина
 • Теоретична медицина
Фармацевтичні науки
 • Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація
 • Фармацевтична хімія та фармакогнозія
 • Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
Ветеринарні науки
 • Діагностика і терапія тварин
 • Патологія, онкологія і морфологія тварин
 • Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
 • Ветеринарна фармакологія та токсикологія
 • Ветеринарна хірургія
 • Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
 • Ветеринарне акушерство
 • Ветеринарно-санітарна експертиза
 • Ентомологія
 • Паразитологія
Мистецтвознавство
 • Театральне мистецтво
 • Музичне мистецтво
 • Кіномистецтво. Телебачення
 • Образотворче мистецтво
 • Декоративне і прикладне мистецтво
 • Дизайн
Архітектура
 • Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
 • Архітектура будівель та споруд
 • Містобудування та ландшафтна архітектура
Психологічні науки
 • Загальна психологія, історія психології
 • Психофізіологія
 • Психологія праці; інженерна психологія
 • Медична психологія
 • Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
 • Юридична психологія
 • Педагогічна та вікова психологія
 • Спеціальна психологія
 • Психологія діяльності в особливих умовах
 • Організаційна психологія; економічна психологія
 • Політична психологія
Військові науки
 • Військово-теоретичні науки
 • Військово-спеціальні науки
Національна безпека
 • Основи національної безпеки
 • Воєнна безпека
 • Гуманітарна і політична безпека
 • Економічна безпека
 • Інформаційна безпека
 • Техногенна безпека
 • Державна безпека України
 • Міжнародна безпека
Соціологічні науки
 • Теорія та історія соціології
 • Методологія та методи соціологічних досліджень
 • Соціальні структури та соціальні відносини
 • Спеціальні та галузеві соціології
Політичні науки
 • Теорія та історія політичної науки
 • Політичні інститути та процеси
 • Політична культура та ідеологія
 • Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 • Етнополітологія та етнодержавознавство
Фізичне виховання та спорт
 • Олімпійський і професійний спорт
 • Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 • Фізична реабілітація
Державне управління
 • Теорія та історія державного управління
 • Механізми державного управління
 • Державна служба
 • Місцеве самоврядування
 • Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку
Культурологія
 • Теорія та історія культури
 • Світова культура і міжнародні культурні зв'язки
 • Українська культура
 • Музеєзнавство. Пам'яткознавство
 • Прикладна культурологія. Культурні практики
Соціальні комунікації
 • Теорія та історія соціальних комунікацій
 • Документознавство, архівознавство
 • Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • Теорія та історія журналістики
 • Теорія та історія видавничої справи та редагування
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • Соціальна інформатика

Збірник матеріалів

I Круглий стіл
"Розвиток сучасного суспільства у фокусі наукового дослідження"
Збірнику матеріалів конференції присвоєно:

 • ISBN (International Standard Book Number) універсальний ідентифікаційний номер,
 • УДК,
 • Авторський знак,
 • DOI (Digital Оbject Іdentifier) цифровий ідентифікатор об'єкту

Online-видання – PDF формат

Вимоги

до оформлення рукопису

Формат рукопису .doc або .docx, розмір сторінки А4 (210×297 мм), орієнтація книжкова, відредаговано в текстовому редакторі MS Word, надається в електронному вигляді з урахуванням вимог форматування:

 • абзацний відступ – 0,75 см;
 • вирівнювання по ширині;
 • полуторний міжрядковий інтервал;
 • шрифт Times New Roman;
 • основний кегль (текст) 14;
 • допоміжний кегль 12 (таблиці, найменування рисунків і таблиць, написи і нумерація в рисунках);
 • поля сторінок: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см;

СКАЧАТИ ВИМОГИ >>>

Благодійний внесок
Click to order
Total: 
Ваше ім*я
Email
Замовити
додаткові послуги
Вартість додаткових видавничих послуг *
*Наступні додаткові послуги розраховуються і сплачуються окремо.

Редагування і коректура тексту (українська мова):
 • 50 грн / 1000 знаків
Редагування і коректура тексту (англійська мова):
 • 90 грн / 1000 знаків
Переклад тексту RU – UA:
 • 75 грн / 1000 знаків
Переклад тексту UA – GB:
 • 75 грн / 1000 знаків
Оформлення списку використаних джерел | літератури:
 • 10 грн / 1 джерело
Набір / оформлення / редагування ілюстрацій (рисунків, діаграм, графіків, схем):
 • 15 грн / 1 ілюстрація
Набір /оформлення /редагування формул:
 • 10 грн / 1 проста формула
 • 15 грн / 1 складна формула

*Для членів Міжнародної наукової гільдії зника на всі послуги – 10%

БРИФ (від англ. Вrief – коротка, інструкція, зведення) – найважливіший документ, який у лаконічній формі допомагає визначити ключові моменти передбачуваного замовлення та побажання клієнта.

E-mail
Name
Номер телефону з месенджером для зв'язку / листування – Viber, WhatsApp або Telegram
В якому з месенджерів вам зручно спілкуватися?
Які послуги вас цікавлять?
Ваш варіант:
На якій мові текст, що потребує редактури і коректури?
Скільки знаків з пробілами міститься в тексті, що потребує редактури і коректури?
+
На якій мові текст, що потребує перекладу?
Скільки знаків з пробілами міститься у тексті, що потребує перекладу?
+
Процес редактури, коректури або вичитки проводиться в режимі "Рецензування" у Microsoft Word. У файлі реєструються всі внесені виправлення, що дозволяє легко відстежувати зміни, внесені нашими фахівцями або вами. Зручність виправлень у тому, що це пропозиції, які можна переглянути, а потім видалити або застосувати остаточно.
Ви вмієте працювати з текстом в режимі Рецензування у Microsoft Word?
Додаткова інформація до БРИФУ: надайте оцінку (від 0 до 100) свого уміння і навичок роботи з текстом у Microsoft Word. Якщо для вас ЦЕ китайська грамота, то ми знайдемо спосіб надати вам допомогу у редактурі, коректурі або вичитки вашого тексту / рукопису.
0
100
Додаткова інформація до БРИФУ: напишіть нам все те, про що ми не запитали, але для вас це важливо:
Вкажіть дату дедлайну / здачі роботи:
Оплата додаткових послуг:
Швидкість відповіді на ваш запит 2-3 дні, бо цей процес залежить від нашої завантаженості або заглибленості. Якщо ж у вас термінова і авральна ситуація, то після заповнення цього брифу зателефонуйте або напишіть у Viber, WhatsApp або Telegram, натиснувши на синьо-блакитний "кружечок" у правому нижньому кутку екрану.
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних
та погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності.
Анкета учасника

Якщо вам незручно заповнювати Анкету учасника на нашому сайті, пропонуємо скачати шаблон Анкети, заповнити і надіслати разом з квитанцією про оплату організаційного внеску та матеріалами на електронну пошту Оргкомітету: sci.guild@gmail.com з темою листа: Конференція ЧЧ.ММ.РР (де чч.мм.рр – дата проведення конференції).


 • Неправильно заповнені поля можуть стати причиною помилок в сертифікаті чи збірнику, тому будь ласка перевіряйте данні при заповнені анкети. Оргкомітет конференції не несе відповідальність за надану інформацію.
Зазначте назву конференції та дату проведення:
ПІБ автора (повністю)
ПІБ (англійською мовою як у закордонному паспорті)
E-mail
Номер телефону з месенджером для зв'язку / листування: Viber, WhatsApp або Telegram
В якому з месенджерів вам зручно спілкуватися?
Зазначте секцію, до якої увійдуть матеріали
Зазначте потрібну кількість друкованих екземплярів збірника (за необхідністю):
+
Зазначте потрібну кількість друкованих сертифікатів (за необхідністю):
+
Зазначте поштову адресу для відправки друкованого екземпляру збірника / сертифіката:
Необхідні додаткові послуги:
Отримати доступ до ДСТУ для оформлення списку використаних джерел
Вартість 5-ти ДСТУ – 300 грн.
Для членів Гільдії – безоплатно.


 • ДСТУ 7152-2020 Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірках.
 • ДСТУ 8302-2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.
 • ДСТУ 3582-2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила.
 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання.
 • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок.
Надішліть на адресу: sci.guild@gmail.com із зазначенням теми листа: Конференція ЧЧ.ММ.РР (де чч.мм.рр - дата проведення конференції).
 • матеріал(и) в форматі Microsoft Word (.doc чи .docx)
 • квитанцію про оплату,

Швидкість відповіді на ваш запит 24 години. Якщо після подачі реєстраційної анкети пройшло більше 2-х днів, а відповідь з результатами рецензування не надійшла на зазначену вами електронну адресу, то перш за все, перевірте папку "Спам" у поштовому сервісі.
 • Якщо лист потрапив до папки "Спам", позначте його як нешкідливий і наступні повідомлення будуть надходити безперешкодно.
 • Якщо листа в папці "Спам" не знайдено, зателефонуйте за номером +38(068) 3474 922

Якщо у вас термінове запитання, то після заповнення анкети напишіть нам у Viber, WhatsApp або Telegram, натиснувши на синьо-блакитний "кружечок" у правому нижньому кутку екрану.
Погоджуюся з політикою видання та підтверджую відповідність всім встановленим вимогам
Даю згоду на розміщення повного тексту в мережі Інтернет для відкритого доступу (Open Access) на умовах ліцензії CC BY 4.0
Погоджуюся з рекомендаціями і стандартами COPE з принципів етики наукових публікацій
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних
та погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності.

Підписатися на новини

Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних
та погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності >>>
Contacts

International Scientific Guild

Ukraine, Kyiv

Phone: +38 068 3474 922
Viber / WhatsApp / Telegram

Email: sci.guild@gmail.com